Bel. 0621842092

Geen 9-5 mentaliteit

Ruim 20 jaar ervaring

Full service garage

Gericht op ZZP, MKB & particulieren

Algemene Voorwaarden Voertuigenservice Hardenberg

Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen Voertuigenservice Hardenberg en kopers of opdrachtgevers. Voertuigenservice Hardenberg is de handelsnaam van J.A. Teunissen en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer 02093983.

Artikel 1 Definities:
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
A. De opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel/reparatie- of onderhoudswerkzaamheden al dan niet met bijlevering van materialen, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als ‘werkzaamheden’.
B. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan Voertuigenservice Hardenberg een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten of hiertoe met Voertuigenservice Hardenberg in onderhandeling is.
C. Koper: koper is iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Voertuigenservice Hardenberg een koopovereenkomst sluit of hiertoe in onderhandeling is.
D. Uurloon: De vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden en/of diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Het uurloon wordt in de factuur aangegeven. Aan de opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest.
E. Bedragen en prijzen: Alle bedragen en prijzen in offertes of overeenkomsten genoemd zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven en worden exclusief btw met bijvermelding van het btw-bedrag en vervolgens inclusief btw vermeld. Offertes welke zijn uitgegeven door Voertuigenservice Hardenberg zijn vrijblijvend van aard.

Artikel 2 Toepasselijkheid en bekendmaking:
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten tot uitvoering van het werk of van koop en verkoop, door Garage “De Horst” gedaan aan of aangegaan met derden.
2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden (dienen te) worden betrokken.
3. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door Voertuigenservice Hardenbergschriftelijk aan de opdrachtgever of koper zijn bevestigd.

Artikel 3 Aansprakelijkheid:
1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis - waaronder ook een nalaten begrepen wordt - voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Voertuigenservice Hardenberg gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Garage “De Horst” aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Voertuigenservice Hardenberg gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
2. Elke aansprakelijkheid voor gevolg- en/of andere indirecte schade met inbegrip van schade aan derden, winst- en/of omzetderving, schade van medewerkers van zakelijke afnemers en/of immateriële schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De eventuele aansprakelijkheid van Voertuigenservice Hardenberg voor gebreken welke betrekking hebben op de geleverde materialen, is beperkt tot kosteloos herstel of vervanging, zulks ter beoordeling van Voertuigenservice Hardenberg dan wel tot de voor het geleverde overeengekomen prijs.
4. De opdrachtgever of koper vrijwaart Voertuigenservice Hardenberg voor aanspraken van derden jegens Voertuigenservice Hardenberg, indien Voertuigenservice Hardenberg schade veroorzaakt doordat door de opdrachtgever of koper of door derden die de opdrachtgever of koper daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij Voertuigenservice Hardenberg bekend ware geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.

Artikel 4 Betaling:
1. Facturen dienen te zijn betaald binnen 14 dagen na factuurdatum. Opschorting, compensatie of schuldvergelijking wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij gebreke van volledige betaling binnen de genoemde termijn zal de opdrachtgever of koper zonder nadere sommatie of ingebrekestelling in verzuim zijn.
2. Indien Voertuigenservice Hardenberg een langer krediet dan 14 dagen na factuurdatum uitdrukkelijk toestaat, dan wel dit ten onrechte door de opdrachtgever wordt genomen, zal de opdrachtgever over het factuurbedrag of het niet-betaalde gedeelte daarvan, ingaande de 15e dag na factuurdatum aan Voertuigenservice Hardenberg een rente verschuldigd zijn ter hoogte van het wettelijke rentepercentage onverminderd de kosten als bedoeld in artikel 5.
3. Aan personen in dienst van Voertuigenservice Hardenberg, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.

Artikel 5 Kosten in geval van geen of niet-tijdige betaling: Alle kosten voortvloeiende uit geen of niet-tijdige betaling, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op minimaal 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 75,-.

Artikel 6 Klachten en wanprestaties:
1. Klachten, zowel betreffende de zichtbare gebreken in uitvoering van de werkzaamheden of de levering van materialen, dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk en duidelijk omschreven en gemotiveerd te zijn ontvangen. Overige klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van materialen dienen om ontvankelijk te zijn binnen 14 dagen nadat het gebrek is ontdekt dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen of moeten worden, maar uiterlijk 60 dagen na de laatste dag van uitvoering van werkzaamheden of levering van materialen schriftelijk te zijn ontvangen.
2. De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van klachten niet opgeschort.
3. Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van de goederen zijn niet ontvankelijk, indien de klant niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van materialen in acht heeft genomen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud:
Alle geleverde goederen blijven eigendom van Voertuigenservice Hardenberg, zolang deze niet dan wel niet geheel zijn betaald. Voor zover het eigendomsvoorbehoud op geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming teniet gaat vestigt Garage “De Horst” bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak respectievelijk de gevormde zaak te zijnen behoeve tot zekerheid op al hetgeen de opdrachtgever of koper uit welken hoofde dan ook aan Voertuigenservice Hardenbergverschuldigd is.

Artikel 8 Stallingkosten
Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan Voertuigenservice Hardenberg een binnen zijn bedrijf gehanteerde of, bij gebreke daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens stallingkosten in rekening brengen.

Artikel 9 Retentierecht
Voertuigenservice Hardenberg kan het retentierecht uitoefenen op al hetgeen hij in het kader van de werkzaamheden als in artikel 1 sub A omschreven onder zich heeft, indien en voor zolang als:
- de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden niet of niet in zijn geheel voldoet;
- de opdrachtgever de kosten van eerdere door Voertuigenservice Hardenberg verrichte werkzaamheden aan hetzelfde object niet of niet in zijn geheel voldoet;
- de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Voertuigenservice Hardenberg niet of niet geheel voldoet.

Artikel 10 Vervangen onderdelen
De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims volgens de garantiegever zijn afgehandeld en de opdrachtgever middels deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of (nog) onvoldoende zijn afgehandeld. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van Voertuigenservice Hardenberg, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

Artikel 11 Geschillen: Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen alsmede uit overeenkomsten van uitvoering van werk of van koop/verkoop zijn bij uitsluiting onderworpen aan de beslissingen van de rechter van de vestigingsplaats van Voertuigenservice Hardenberg, behoudens indien wettelijke voorschriften anders luiden. Op de rechtsverhouding tussen Voertuigenservice Hardenberg en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Voertuigenservice Hardenberg en een opdrachtgever kennis te nemen.

Artikel 12 Overmacht:
1. Voertuigenservice Hardenberg is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie hieronder wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen en die buiten zijn invloedssfeer liggen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichting na te komen, ziekte van Voertuigenservice Hardenberg hieronder begrepen. Voertuigenservice Hardenberg heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. indien gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomst, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Stel u vraag aan Harm Jan

Stel u vraag aan Harm Jan

Waarmee kan ik u helpen?

Zit u met bepaalde vragen omtrent belastingaangifte of heeft u interesse in een van mijn diensten?

Telefoon: 06 123 728 81

Telefoon: 06 123 728 81

E-mail: hjk@kaspersadvies.nl